SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se

Vill du leda Göteborgs Symfonikers digitala musiksatsning in i framtiden? Vi söker nu till vår digitala redaktion en

Redaktionschef för GSOplay / Editor in Chief of GSOplay

Göteborgs Symfoniker är Sveriges Nationalorkester och Västra Götalandsregionens ledande musikinstitution. Från basen i den unika byggnaden Göteborgs Konserthus drivs verksamheten av kärleken till musiken och ambitionen att ge publiken konstupplevelser i världsklass – oavsett om det sker i Göteborgs Konserthus, under orkesterns internationella turnéer och regionala gästspel, via GSOplay eller inom orkesterns barn- och ungdomsverksamhet. Göteborgs Symfoniker har målsättningen att vara bland de främsta orkestrarna i världen vilket genomsyrar hela vår verksamhet.                              

Göteborgs Symfoniker AB (GSAB) är ett helägt dotterbolag inom Västra Götalandsregionen och består av ca 170 anställda, varav 109 orkestermusiker och 12 deltidsanställda korister. I verksamheten ingår även Göteborgs Konserthus restaurang samt konferens- och uthyrning.

Vi har en lång och spännande historia, men blickar alltid framåt och strävar efter perfektion i alla delar. Organisationen drivs av passion, mod och gemenskap. Vår vision är vår ledstjärna – Göteborgs Symfoniker berör och engagerar.

Läs mer på www.GSO.se.

Befattningen

Som Redaktionschefen har du ett fullt ut delegerat ansvar att leda och utveckla Göteborgs Symfonikers digitala konserthus GSOplay. Här samlas konserter i världsklass, extramaterial och intervjuer – vägen till den klassiska musiken för den initierade eller allmänt nyfikne. I ditt ansvar tillkommer även mandat att leda och utveckla det informativa publiceringsarbetet med anknytning till musik så som bakgrundsintervjuer, reportage, specialinspelningar m m. I huvudsak utgörs det digitala utbudet av inspelningar och direktsända konserter med Göteborgs Symfoniker. Läs mer på www.GSOplay.se.

Syftet med uppdraget är att långsiktigt säkerställa och stärka GSAB:s uppdrag att vara tillgänglig för en bred publik, att etablera en tydlig plattform för GSOplay som vårt ”digitala konserthus” och att du i rollen utgör den sammanhållande kraften för avdelningens uppgift och behov. Till din hjälp har du ett dedikerat team bestående av bildproducent, fotografer, musikproducent och skripta som har utvecklat formen för vårt digitala utbud och du förväntas bidra med koordinering, samordning men också visionärt målinriktat fokus på innehållsfrågorna. Du samarbetar med planeringschefen som också är din närmaste chef och uppdraget innebär tätt samarbete koordinering med musikerna i orkestern, dirigenter, solister och inte minst med husets producenter och marknadsavdelning.

Som Redaktionschef har du ansvar för upphovsrättsliga frågor i samband med GSOplays publiceringar och du har ett övergripande ansvar för den tekniska utvecklingen. I din roll som redaktionschef förväntas du också ha en god omvärldsbevakning och delta i internationella samarbeten kring digital klassisk musikproduktion. Uppdraget innebär också att du har ett fullt ut delegerat personalansvar med ansvar för arbetsmiljö, kompetensutveckling, rekrytering och bemanning för att nämna några områden.

Den vi söker

För detta uppdrag utgår vi från att du är intresserad av och har kunskap om klassisk musik i bred mening. Du förväntas ha erfarenhet från redaktionellt arbete från liknande uppdrag eller t ex som producent från produktionsbolag eller motsvarande produktion inom scenkonstområdet. Vi tror du behöver vara van i arbete med redaktionell planering och har erfarenhet att leda redaktionsverksamhet med ansvar för ekonomi, budget och personal. För uppdraget ställs krav på att du har gedigna kunskaper inom digital produktion och har en bred teknisk förståelse. Har du dessutom erfarenhet av redaktionellt arbete och eller TV-produktion är det mycket positivt.

Då GSOplay nu tar nästa steg som en del i GSAB:s strategiska satsning krävs att du har erfarenhet av att leda och utveckla ett teams organisation, roller och arbetsprocesser. Du bör vara van att driva förändrings och utvecklingsarbete och skicklig att bygga interna hållbara relationer och samverkansformer. Vårt arbetsspråk är internt svenska och även engelska.

Anställning

Hos oss får du verka i en mycket kreativ miljö, i en organisation som befinner sig på hög internationell nivå i sin bransch. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Göteborg.

Kontaktuppgifter och ansökan

I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Anne Palmgren, tfn 0707-12 72 22. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast, dock senast 2022-12-15. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, www.finnvedenexecutive.se      

Välkommen med din ansökan!

ENGLISH VERSION

The Gothenburg Symphony Orchestra is Sweden’s National Orchestra and the leading musical institution in the Västra Götaland Region. The GSO and its members are driven by the love of music and the ambition to offer world-class artistic performances – whether from the GSO’s home stage at the unique Gothenburg Concert Hall, during international tours, regional guest performances, via GSOplay, or at the orchestra’s events for children and young adults. The GSO aims to be among the leading orchestras in the world, and our vision is reflected in everything we do.                     

Göteborgs Symfoniker AB (GSAB), which is a fully-owned subsidiary of the Västra Götaland regional administration, has some 170 employees, of whom 109 musicians and 12 part-time chorists. Our activities also include the Concert Hall Restaurant, conference services and events venue hire.

We have a long and exciting history; however, we are always looking ahead and striving for perfection in all of our activities. The entire organization is driven by passion, courage and a strong sense of community. Our vision is our leading star – the Gothenburg Symphony aims to evoke emotion and create commitment.

Read more at www.GSO.se.

Are you interested in leading the GSO’s digital music venture into the future?

We are now looking for a digital

EDITOR in CHIEF of GSOplay

About the position

As our Editor in Chief, you will have fully delegated responsibilities to lead and develop the Gothenburg Symphony’s digital concert hall – the GSOplay – which is our digital stage for world-class concerts, extra material and interviews – forming a pathway to classical music for the initiated or generally interested person. You will have the mandate to lead and develop our informative publishing work concerning musical events, such as background interviews, feature articles, special recordings and more. The digital performances mainly consist of recordings and live concerts by the Gothenburg Symphony. Read more at www.GSOplay.se

The aim of this role is to ensure and strengthen GSAB’s long-term mission to welcome a wide audience and to further establish GSOplay as a natural platform and ”digital concert hall”. You will be the unifying force for the department’s tasks and needs. You will have a dedicated team including an Technical Director, Photographers, a Music Producer and a Script Supervisor to assist you in developing and designing our digital material. You are expected to be able to coordinate this work as well as contributing a visionary and goal-oriented focus on content issues. You will work closely together with our Head of Planning, who is also your immediate superior. Your responsibilities also involve coordination and close collaboration with the orchestra’s musicians, conductors, soloists and, not least, with our producers and marketing department.

As our Chief Editor, you will be responsible for any copyright issues concerning GSOplay’s published material as well as its overall technical development. You are expected to stay updated on market and business intelligence and to participate in international collaborations of digital classical music production. The position also involves fully delegated staff responsibilities including work environment issues, skills development, recruitment and staffing to name but a few areas.

The person we are looking for

In order to become successful in this position, we assume that you have a broad interest in and knowledge of classical music. You have previous experience of editorial work in a similar position or, for example, as a producer in a production company or from production of performing arts. We believe that you should be used to working with editorial planning and have experience of leading editorial work involving overall responsibilities for economy, budgeting and staffing. You are required to have solid knowledge of digital production and a broad technical understanding and knowhow. If you also have previous experience of editorial work and/or TV production, this will be considered as very positive.

As GSOplay is now taking the next step as part of GSAB’s strategic investment, you are required to have experience of leading and developing a team-based organization, job roles and work processes. You should be used to driving change and development work and be skilled in building sustainable in-house relationships and collaborations. Our working language is Swedish and also English.

Employment

You will be part of a very creative working environment and an organization at the highest international level within the music industry. The position is based on permanent full-time employment. Commencement by agreement. Location: Gothenburg.

Contact and application

In this recruitment we cooperate with Finnveden Executive AB. For more information about the position, please contact Senior Recruitment Consultant Anne Palmgren on +46 /0/707 12 72 22. As there is an ongoing selection of candidates, we ask you to upload you application on our homepage, www.finnvedenexecutive.se as soon as possible but not later than 15/12/2022.

You are most welcome to submit your application!

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se